Centar za edukaciju i obrazovanje

2010 god

“IZVJEŠTAJ O RADU ABF CENTRA BUSOVAČA ZA 2010. GODINU” Kontinuitet u radu ovog centra u 2010. se nastavlja, što potvrđuje i veliki broj održanih studijskih kružoka, njih 65 koje je pohađalo 600 polaznika. Ove godine u organizaciji ABF-a Busovača održana je izložba u sali Općine na kojoj su svoje ručne radove izlagali polaznici kružoka krojenja i šivenja. Evidentiran je napredak u radu u Odjeljenju Kaćuni gdje su održana 23 studijska kružoka sa ukupno 123 polaznika.

Zajedno s osnivačima iz Švedske, načelnikom općine i firmom Grontmij uključuju se u projekt odlaganja krutog otpada. Centar za edukaciju će u svojoj oblasti educirati pojedince i organizacije na području ekologije i tako dati svoj konkretan doprinos, a sve u interesu stvaranja boljih uslova življenja svih građana Busovače. Također je izrađen i projekat za UNDEF (United Nations Democracy Fund) gdje je aplicirano za područja razvoja zajednice, položaja žena i mladih. Treba spomenuti i saradnju sa Regionalnom razvojnom agencijom na planu stvaranja mreža, organizacija i iniciranja saradnje i partnerstva za bolje korištenje IPA fondova.

Važan statistički podatak jest da je ABF Busovača proteklih godina realizirao 414 studijskih kružoka prema švedskom modelu obrazovanja koje je pohađalo oko 4000 polaznika. Dugogodišnjim radom na području edukacije, građanima Busovače i kantona omogućili su lakše zaposlenje, prekvalifikaciju, dodatno obrazovanje, samostalno privređivanje. Mnoge državne firme koriste usluge ABF-a, neke od njih su: Kantonalni zavod za zapošljavanje i Dom zdravlja Busovača. U Sarajevu se prvi put 2010. god. održala Konferencija mreže ABF-a (Network Meeting) na kojoj su bili prisutni i predstavnici ABF-a Busovača. U ovom centru žele učiniti iskorak ka samoodrživom opstanku, svoj optimizam grade na dosadašnjem izvanrednom radu vođa kružoka, članovima Upravnog odbora, članicama, dobroj organizaciji te Općini.